Aktywna Tablica

Aktywna Tablica – Rządowy program dla szkół

Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie w roku 2023 z sukcesem przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „ Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

 Złożony przez  szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony dzięki temu  szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 35 000 zł. Dotacja stanowiła 80% kosztów realizacji zadania.   Całość zadania to kwota 43 750 zł. Mamy nadzieję, że podjęte działania pozytywnie wpłyną na poprawę efektów kształcenia w naszej szkole.

 #Aktywnatablica  to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 Cel główny Programu #Aktywnatablica   będzie realizowany przez cele szczegółowe:

– rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

– kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

– wspieranie innowacyjnych metod pracy;

– wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 W ramach realizacji Programu  #Aktywnatablica Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka otrzymane programem wsparcie przeznaczyła na zakup:

– 2 laptopów

– tabletu

– programy multimedialne

 Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania między innymi następujących zadań:

– uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

– uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

– udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

– zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

– dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

– wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

– wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;

Możliwość komentowania została wyłączona.