Deklaracja dostępności

Podstawowe informacje

Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolaburzyn.pl

Nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie 

Adres strony internetowej:
www.szkolaburzyn.pl

Data opublikowania strony internetowej:
Data publikacji strony internetowej: 24.02.2017 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.01.2023

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
  • brak możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • brak możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • Brak mapy strony
  • Brak focusa wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 20.01.2021 r
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data aktualizacji Deklaracji Dostępności:
Ostatniej aktualizacji Deklaracji Dostępności dokonano 27.03.2024 r.

Sekcja z danymi kontaktowymi:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Sajdak, zsburzyn@onet.eu  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 14 652 64 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie dostępności:
Dyrektor: Anna Sajdak

Wyznacza się Panią Annę Sajdak do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie.

Wyznacza się Pana Janusza Poręba do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności cyfrowej w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie.

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:

zsburzyn@onet.eu

Numer telefonu do osoby kontaktowej:
(+48) 14 652 64 37

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej:

Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie: dostępne wejście do szkoły od strony południowej i północnej budynku oraz od strony północnej – wejście na halę sportową, Dostęp do części administracyjnej szkoły, sal lekcyjnych i hali sportowej usytuowanej na parterze budynku. Dostęp do hali sportowej z szatniami i łazienką dla osób z niepełnosprawnościami – wejście od strony północnej budynku. Dostęp do budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych od strony południowej. W budynku szkoły, na parterze dostępna łazienka dla osób z niepełnosprawnościami.  Piętro budynku niedostępne, wejście po schodach na pierwsze piętro, brak windy. Dostęp do sal lekcyjnych, pracowni komputerowej i pokoju nauczycielskiego na piętrze budynku tylko po schodach. Dostęp do biblioteki i sali świetlicowej na parterze niskim budynku tylko po schodach. Na parterze niskim, parterze i piętrze szerokie korytarze, dostępne wejścia do sal lekcyjnych. Toalety na piętrze nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się na parkingu przyszkolnym, od strony zachodniej budynku szkoły i hali sportowej bez przeszkód architektonicznych.

Przed szkołą znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o Dostępności informacyjno-komunikacyjnej  

Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie: lokalizacja w centrum wsi Burzyn, przy drodze gminnej z Tuchowa. Na zewnątrz, przy wejściu głównym znajduje się tablica  z nazwą szkoły, a w przedsionku budynku dzwonek, sygnalizujący przybycie zainteresowanych osób, Na holu szkolnym znajduje się  tablica informacyjna oraz schemat wszystkich pomieszczeń, osobno dla parteru i piętra szkoły oraz hali sportowej. Wszystkie sale i pomieszczenia posiadają tabliczki informacyjne na drzwiach, Czytelnie i dostępnie oznakowana jest droga ewakuacyjna szkoły.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie 

Burzyn 1
33-170 Tuchów
NIP 993-01-95-327
tel.: (+48) 14 652 64 37
e-mail: zsburzyn@onet.eu

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku – w godzinach pracy szkoły

Możliwość komentowania została wyłączona.