Stop przemocy – warto wiedzieć…

 Przemoc domowa to, jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa  lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej,  w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym i psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

– małżonek, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (np. dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo i ich małżonkowie,

KTO MOŻE BYĆ OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ?

– wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,

– rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie, 

– osoba pozostająca w stosunku przysposobienia i jej małżonek oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo
i ich małżonkowie,

– osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

– osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

– osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,

– małoletni.

NAJCZĘSTSZE FORMY PRZEMOCY DOMOWEJ?

Przemoc fizyczna: bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne.

Przemoc psychiczna: izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne.

Przemoc seksualna: zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne.

Przemoc ekonomiczna: niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie i inne.

Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby

w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają i inne.

Inny rodzaj zachowań: zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków i inne.

PAMIĘTAJ, ŻE

Przemoc to przestępstwo ścigane z urzędu! Policja ma obowiązek interweniować zawsze, gdy zachodzi podejrzenie takiego czynu, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej jest zobowiązana wdrożyć procedurę „Niebieska Karta”.

Za sprawą zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, policjanci m.in. mają możliwość wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia przez sprawcę mieszkania zajmowanego wspólnie z osobą przez niego krzywdzoną i zakazu zbliżania się do niej i jej mieszkania. Dzięki nowelizacji z 15 sierpnia br., ochrona osób doznających przemocy domowej została dodatkowo wzmocniona. Policja i Żandarmeria Wojskowa
(w przypadku, gdy sprawcą przemocy jest żołnierz zawodowy) otrzymały uprawnienia, by m.in. wydać wobec takiego sprawcy również zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy na odległość ustaloną w metrach, zakaz kontaktowania się z nią za pomocą środków komunikowania się na odległość (mail, telefon, komunikatory internetowe itp.) czy zakaz wstępu i przebywania w określonych miejscach, takich jak np. zakład pracy, szkoła czy obiekty sportowe, gdzie uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej lub jej dzieci.

PRAWO ZABRANIA STOSOWANIA PRZEMOCY I KRZYWDZENIA SWOICH BLISKICH. JEŻELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH JEST OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ, NIE WSTYDŹ SIĘ PROSIĆ O POMOC.

Podmioty realizujące działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Tuchów
i Powiatu Tarnowskiego

Policja 997,  CPR – 112

 – Staż pożarna 998

 – Pogotowie 999

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie

 Zespół Interdyscyplinarny
ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów tel. 14 6525489, 14 6510169

e-mail przemoc.zi@tuchow.pl, -strona internetowa www.ops.tuchow.pl

Komisariat Policji w Tuchowie
ul. Kopernika 4, 33-170 Tuchów,  tel. 47 8312380

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

ul. Rynek 1,  tel. 14 6525 176 , 14 6625474

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie

ul. Dąbrowskiego 27, 33-170 Tarnów tel. 14 6222731 do 33

Komenda Miejska Policji ul. Traugutta 4, 33-100 Tarnów tel. 47 8311222

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów tel. 14 6215683

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800-120-002

Centrum Zdrowia Psychicznego Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny
ul. Rynek 22, 33-170 Tuchów   tel. 14 6540610

Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzone przez Fundacje Hetmana Jana Tarnowskiego

Dyżur osób pierwszego kontaktu; Tarnów ul. Krakowska 13 IV piętro

Poniedziałek: 9.00-16.00

Wtorek: 9.00-16.00

Środa: 13.00-20.00

Czwartek: 10.00-17.00

Piątek: 9.00-16.00

Sobota: 8.00-13.00

tel. 519 820 707

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu
ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz  tel 14 6501392 infolinia ; całodobowa  512259253

e-mail pcpr.poik@powiat.tarnow.pl, strona internetowa www.pcprtarnow.pl

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1, 33-100 Tarnów tel.  14 6553636

Korzyści, jakie możesz osiągnąć:

– polepszenie relacji w rodzinie,

 – poszerzenie świadomości,

– rozwój samoświadomości emocjonalnej,

– zdobycie umiejętności rozpoznawania nazywania uczuć i ich wyrażania.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.