Przetarg na plac zabaw

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W BURZYNIE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie

Numer ogłoszenia: 235127 – 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szkolaburzyn.pl,
BIP Gminy Tuchów – www.tuchow.pl
bip.malopolska.pl/zswburzynie


Tuchów: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie
Numer ogłoszenia: 235127 – 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Burzynie , Burzyn 1, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie, tel. 14 652 64 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolaburzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół – Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie w ramach projektu: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a podstawą wykazów rodzajów i kosztów zadań planowanych do realizacji w ramach projektu jest budżet projektu. Zakres robót obejmuje: -roboty ziemne -podbudowa z kruszywa -roboty betonowe -nawierzchnie -urządzenie zieleni -dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych Szczegółowy opis techniczny oraz zakres robót zawiera: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje je w całości. Dopuszczalna jest zmiana wymiarów poszczególnych urządzeń opisanych w przedmiocie zamówienia jednakże muszą one posiadać właściwości funkcjonalne i jakościowe takie same lub zbliżone do tych, które zostały określone w SIWZ. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, c) Ustalenia i decyzje dotyczące realizacji zamówienia uzgodnione będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załącznikach do SIWZ, w których ewentualnie wskazano producenta lub nazwę własną materiałów Zamawiający dodaje zapis (lub równoważne). Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów, producenta lub zdjęć jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotów zamówienia. Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące poprawienie parametrów technicznych, b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi tj: – Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, legitymującym się aktualnym członkostwem właściwej miejscowo Izby Samorządu Zawodowego/Izby Inżynierów Budownictwa wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr4 do SIWZ 2) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty i oświadczenia które oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) Oferta na wykonanie zamówienia wg wzoru określonego w Załączniku nr 1, b) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 24 b ustawy Pzp, albo informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – Załącznik nr 6 SIWZ. c) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda załączenia do oferty dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 5 SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2, ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument, o których mowa w pkt 4 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 4, lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 5 stosuje się odpowiednio. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 8.2. niniejszej specyfikacji (lub w punkcie 8.2. ppkt. 4 niniejszej specyfikacji – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 36 Kodeksu cywilnego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca wskazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów). Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA Dokumenty winny być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem pełnomocnictwa, złożonego w formie oryginału bądź poświadczonej notarialnie kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin realizacji – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: a) zmiana obowiązujących przepisów – jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie robót, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu lub śniegu, długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, itp.) – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu, e) w razie wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót (np. roboty zamienne, roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zamówienia powodujące przesunięcie robót podstawowych), f) z uwagi na niezależne od stron okoliczności (nieprzewidziane zmiany organizacyjne, wypadki losowe) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, g) zmiana danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy, h) zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. w zakresie podwykonawstwa: i) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy, j) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego), k) zlecenie części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego), l) rezygnacji z podwykonawcy. Zmiany te mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolaburzyn.pl, BIP Gminy Tuchów – www.tuchow.pl oraz http://bip.malopolska.pl/zswburzynie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2014 godzina 13:30, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ – ZS Burzyn

Załącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót

Załącznik nr 10 – Kosztorys_ofertowy

Załącznik nr 11 Zadanie 1 -szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń placu zabaw

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.