Pomoc materialna dla uczniów

Gminna Administracja Oświaty w Tuchowie informuje o możliwości otrzymania pomocy materialnej dla uczniów. Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje na ten temat.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2022/2023

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdując się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, II piętro, pokój 211 w terminie od 16 sierpnia do 15 września 2022r.  a w  przypadku:

1)  słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2022r.

2) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego 2023r.

Wyjątkowych przypadkach wniosek może być przyjęty po terminie wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu późniejszego złożenia.

Pomoc materialna przysługuje:

– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czyli 600,00 zł netto.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
– koszty uzyskania przychodu
– składki na ubezpieczenie zdrowotne
– ubezpieczenia społeczne
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawany na podstawie przepisów o systemie oświaty,
– wartości świadczenia w naturze,
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
– świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty ( odpowiednio do sytuacji ucznia):

– zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki ( gdy dziecko ukończyło 18 rok życia),

– dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto (załącznik 2 wzór zaświadczenia)
 •  odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzje ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 •  oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 •  w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 •  zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie  o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe), lub można przedłożyć, decyzję OPS o w/w świadczeniu,
 •  zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne (dotyczy studiujących do 24 roku życia),
 •  dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej :

1/ działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w którym była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy.

2/ działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w ZUS oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
 •  dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i odcinek opłaconej składki KRUS (oświadczenie lub nakaz płatniczy za 2022 rok – wylicza się od 1ha przeliczeniowego x 345,00 zł = miesięczny dochód, pomniejszony o 1/3 kwartalnej opłaconej składki na ubezpieczenie rolnicze, co daje miesięczny dochód),
 • jednorazowy dochód uzyskany w ciąg 12 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia przekraczający pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego rodziny,
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina

Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność przedstawienia imiennych rachunków i faktur (wystawione na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Istotne jest, aby na dowodach zakupu artykuły miały adnotację ”szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy: zakupiony towar nie ma tego określenia lub nazwa artykułu jest podana symbolem, wówczas na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis. Poniesione koszty powinny dotyczyć roku szkolnego, w którym przyznawane jest stypendium a dowody je potwierdzające wystawione w okresie: lipiec roku bieżącego – czerwiec roku następnego.

Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudniej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierć rodzica/opiekuna prawnego, klęska żywiołowa, nagła choroba w rodzinie ucznia, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,  kradzież z włamaniem oraz inne okoliczności losowe mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Do pobrania:

Źródło: https://www.tuchow.pl/ogloszenia/pomoc-materialna-dla-uczniow/

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.