Regulamin wypożyczania podręczników

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Prof. Jana Sajdaka w Burzynie

 1. Podręczniki wypożyczane są we wrześniu, a ostateczny termin ich zwrotu mija na dzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 2. Wypożyczanie i oddawanie odbywa się klasami w terminach uzgodnionych z wychowawcami klas oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 3. Udostępniane podręczniki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
  Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie (w ciągu trzech dni od wypożyczenia) zgłosić bibliotekarzowi.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń/rodzic jest zobowiązany odkupić nowy egzemplarz podręcznika i dostarczyć go do biblioteki szkolnej, najpóźniej w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego.
  Przez zniszczenie podręcznika/materiału edukacyjnego rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie, popisanie, wyrwanie kartek oraz inne wady fizyczne, uniemożliwiające dalsze korzystanie, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika.
  Dołączona do podręcznika/materiału edukacyjnego płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiału edukacyjnego i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem/materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zakupu podręcznika z płytą CD.
 5. Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników nie może wypożyczać następnych do czasu uregulowania swoich zobowiązań.
 6. Uczeń, który został skreślony z listy uczniów w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wszystkie wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne.
 7. Uczniowie klas programowo najwyższych są zobowiązani zwrócić wszystkie wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne, najpóźniej dzień przez zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 8. Wypożyczanie oraz przyjmowanie zwrotów podręczników/materiałów edukacyjnych odbywa się w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

Możliwość komentowania została wyłączona.