Prezentacja angielskiego przysłowia

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ ILUSTRUJĄCĄ ANGIELSKIE PRZYSŁOWIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

organizowany przez XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele:

 1. Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
 2. Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim.
 3. Stwarzanie uczniom okazji do używania języka angielskiego poza szkołą.
 4. Zapewnienie uczniom możliwości sprawdzenia własnych umiejętności.
 5. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innej kultury.

II. Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych.

III. Organizacja:

 1. Organizatorem konkursu jest XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej
  w Tarnowie.    
 2. Nad przebiegiem konkursu czuwa mgr Magdalena Kruk-Ceglińska oraz mgr Piotr Stec, nauczyciele języka angielskiego.
 3. Konkurs przebiega jednoetapowo.
 4. Ogłoszenie wyników finałowych nastąpi w dniu 31 stycznia 2022.

IV. Zasady przeprowadzenia konkursu

 1. Konkurs polega na opracowaniu wizualizacji / prezentacji przedstawiającej angielskie przysłowia (ilość 5-10 przysłów).
 1. Ilustracje powinny zawierać przysłowia angielskie w formie słownej oraz obrazkowej (może być to rysunek, zdjęcie przedstawiające autorów, krótki film) oraz (jeśli taki istnieje) odpowiedniki tych przysłów w języku polskim.
 1. Pracę należy przygotować w formie pliku graficznego, PDF lub zdjęcia plakatu wykonanego odręcznie i przesłać na adres konkurs.erasmus@interia.pl z dopiskiem ‘Konkurs dla szkół podstawowych’ do dnia 27 stycznia 2022. Opis powinien zawierać imię i nazwisko autora / autorki pracy oraz szkołę macierzystą.  Prosimy również o wklejenie w maila adnotacji:

„Wyrażam zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu na najciekawszy plakat ilustrujący angielskie przysłowie dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie, działań związanych z jego zakończeniem, w tym sporządzeniem dyplomu i certyfikatu uczestnictwa oraz opublikowania wyników Konkursu na stronie internetowej www.16lo.tarman.pl.”

 1. Wyniki zostaną ogłoszone 31 stycznia 2022 na stronie www.16lo.tarman.pl oraz na Facebook’u XVI LO.
 1. Nagrody dla zwycięzców konkursu będą fundowane z programu wymiany uczniów Erasmus, w którym XVI LO bierze udział i będą to: smartwatch, smartband, słuchawki bezprzewodowe oraz nagrody za wyróżnienia.
 1. Prace uczniów będą wykorzystane podczas działań projektowych programu Erasmus Plus w roku 2022.

Możliwość komentowania została wyłączona.