Zespoły zadaniowe

Rodzaje zespołów

ZESPOŁY STAŁE:

1.Powołuje się następujące stałe zespoły:

1) Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej;

2) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych;

3) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno–Przyrodniczych;

4) Zespół Nauczycieli Języków Obcych;

 5) Zespół ds. Sportu, Rekreacji i Promocji;

6) Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

7) Zespół Wychowawców klas IV-VIII.

8) Zespół Badania Jakości Pracy Szkoły, zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny;

9) WDN;

10) Zespół ds. rekrutacji.

ZESPOŁY DORAŹNE (PROBLEMOWE I ZADANIOWE)

  1. Zespół ds. nowelizacji Statutu Szkoły;
  2. Zespół ds. opracowania, modyfikowania i wdrażania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego;

2. W skład zespołów wchodzą odpowiednio:

1) Zespołu Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – wychowawcy klas I – III; (przew. B. Boratyńska)

2) Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych: nauczyciele języka polskiego, historii, WOS, wychowania do życia w rodzinie, religii/etyki, muzyki, plastyki; (przew. D. Witalis)

3) Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych: nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, techniki; (przew. M. Ropska – Gawron)

4) Zespołu Nauczycieli Języków Obcych: wszyscy nauczyciele języków obcych prowadzonych w szkole; (przew. K. Burza)

5) Zespołu ds. Sportu, Rekreacji i Promocji: nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa; (przew. J. Poręba)

6) Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – pedagogicznej: B. Boratyńska, D. Rogowska, L. Cich, M. Cich; (przew. K. Wojtanowska)

7) Zespołu Wychowawców klas (IV – VIII): wychowawcy klas IV – VIII; (przew. J. Szary)

8) Zespołu Badania Jakości Pracy Szkoły, zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny: B. Boratyńska, U. Dudek, K. Burza, J,. Poręba; (przew. B. Augustyn)

9) Zespołu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli; M. Ropska – Gawron, B. Augustyn, M. Pałucka – Rzepka; (przew. U. Dudek)

10) Zespołu ds. nowelizacji Statutu Szkoły; M. Cich, L. Cich, M. Pałucka – Rzepka;

(przew. M. Cich)

11) Zespołu  ds. opracowania, modyfikowania i wdrażania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego; D. Rogowska, U. Dudek, J. Poręba (przew. D. Rogowska)

12) Zespołu ds. rekrutacji; K. Burza, K. Wojtanowska, L. Cich (przew. L. Cich)

Inne przydzielone zadania:

Zastępca dyrektora: M. Ropska – Gawron;

Administrator e-dziennika: M. Ropska – Gawron;

Administrator strony internetowej szkoły: K. Burza, J. Poręba;

Administrator Platformy Teams: J. Poręba;

Protokolant: K. Burza;

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: K. Burza;

Doradca zawodowy (program realizacji doradztwa zawodowego): D. Pierz;

Koordynator ds. bezpieczeństwa: J. Szary;

Koordynator programu „Trzymaj Formę”: J. Szary;

Koordynator programu „Program dla szkół – owoce i warzywa”: M. Cich;

Koordynator programu „Laboratoria Przyszłości”: J. Poręba

Koordynatorzy programu „Edukacyjna Sieć Antysmogowa”: U. Dudek, J. Poręba

Prowadzenie tradycyjnej Kroniki Szkolnej: D. Rogowska;

Promocja szkoły (strona internetowa szkoły, artykuły do lokalnej prasy itp.): wszyscy nauczyciele – koordynator U. Dudek.

Procedura powoływania:

Możliwość komentowania została wyłączona.