Zespoły zadaniowe

Zespoły stałe i zespoły doraźne:

Zespoły stałe

– zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: przew. B. Boratyńska (K. Wojtanowska, U. Bajorek);

– zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych: przew. D. Witalis (B. Augustyn, D. Rogowska, T. Kaczan, E. Opałka);

– zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: przew. M. Ropska – Gawron (E. Wrona, E. Duda, A. Sajdak, B. Galas, J. Poręba);

– zespół nauczycieli języków obcych: przew. K. Burza (M. Pałucka – Rzepka);

– zespół ds. Sportu, Rekreacji i Promocji: przew. U. Dudek (A. Zaucha, J. Poręba, J. Szary);

– zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej: przew. A. Bryg (A. Zaucha, B. Zyguła, K. Wojtanowska, D. Rogowska, K. Burza);

– zespół wychowawców klas IV-VIII: przew. M. Pałucka – Rzepka (D. Rogowska, J. Szary, U. Dudek, B. Augustyn, M. Ropska – Gawron) – wychowawcy koordynują pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach w swoich klasach.

– zespół ds. badania jakości pracy szkoły i zadań wynikających z nadzoru: przew. B. Augustyn (M. Ropska-Gawron, M. Pałucka-Rzepka);

– zespół ds. rekrutacji: przew. L. Cich (K. Burza, K. Wojtanowska);

Zespoły doraźne

– zespół opracowujący Program Wychowawczo-Profilaktyczny: przew. D. Rogowska (U. Dudek, J. Poręba);

– zespół ds. nowelizacji statutu szkoły: przew. U. Bajorek (M. Pałucka-Rzepka).

WAŻNE!

Wymagana dokumentacja z pracy zespołów stałych:

– plan pracy w danym roku szkolnym;

– protokoły ze spotkań (data, harmonogram spotkania, wnioski itp.);

– sprawozdanie po I półroczu i na koniec roku.

Procedura powoływania:

Przydział dodatkowych funkcji:

– zastępstwo w razie usprawiedliwionej nieobecności dyrektora szkoły – p. M. Ropska – Gawron;

– administrator e-dziennika – p. M. Ropska – Gawron;

– administrator strony internetowej szkoły – p. K. Burza, p. J. Poręba;

– administrator platformy TEAMS – p. J. Poręba;

– protokolant – p. K. Burza;

– koordynator programu „Laboratoria Przyszłości” – p. J. Poręba;

– koordynator programu „Edukacyjna Sieć Antysmogowa” – p. U. Dudek, p. J. Poręba;

– koordynator programu „Trzymaj Formę”, „Bieg po zdrowie” – p. J. Szary;

– koordynator programu „Nie pal przy mnie proszę” – p. U. Bajorek;

– koordynator programu „Program dla szkół” – p. U. Bajorek;

– koordynator programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” – p. L. Cich;

– koordynator programu „Znamię? – znam je?” – p. A. Sajdak;

– koordynator programu „Podstępne WZW” – p. A. Sajdak;

– koordynator programu „Wybierz życie – pierwszy krok” – p. B. Boratyńska;

– osoba odpowiedzialna za utrzymanie kontaktów w Podmiocie Publicznym z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa- koordynator programu – p. J. Poręba;

– koordynator ds. dostępności cyfrowej – p. J. Poręba;

– koordynator WDN- u – p. U. Bajorek;

– osoba odpowiedzialna za opracowanie diagnozy dotyczącej bezpieczeństwa uczniów oraz występujących czynników chroniących i czynników ryzyka – p. A. Zaucha;

– koordynator programu „Aktywna Tablica” – p. Kinga Burza, p. B. Boratyńska.

Możliwość komentowania została wyłączona.