Archiwalne

Tuchów: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie

Dostawa i montaż projektora ultrakrótko ogniskowego z wbudowanym modułem interaktywnym
Numer ogłoszenia: 414470 – 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia projektor

————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia – Roboty budowlane

Tuchów: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie.

Numer ogłoszenia: 398860 – 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014mk

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

ogłoszenie o udzieleniu zam. bzp 4.12.2014

————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy

Tuchów: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie – Dostawa i montaż tablicy interaktywnej z uchwytem ściennym.

Numer ogłoszenia: 256091 – 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia tablica inter

————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 397508-2014 z dnia 03.12.2014r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie – Dostawa i montaż projektora ultrakrótko ogniskowego z wbudowanym modułem interaktywnym.

ogłoszenie o wynikach 10.12.2014

———————————————————————————————————————————

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W BURZYNIE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie – Dostawa i montaż projektora ultrakrótko ogniskowego z wbudowanym modułem interaktywnym

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szkolaburzyn.pl
oraz
BIP szkoły:bip.malopolska.pl/zswburzynie


Tuchów: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie – Dostawa i montaż projektora ultrakrótko ogniskowego z wbudowanym modułem interaktywnym

Numer ogłoszenia: 397508 – 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Burzynie , Burzyn 1, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie, tel. 14 652 64 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolaburzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie – Dostawa i montaż projektora ultrakrótko ogniskowego z wbudowanym modułem interaktywnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie – Dostawa i montaż projektora ultrakrótko ogniskowego z wbudowanym modułem interaktywnym. – Zadanie Nr 3 – Dostawa i montaż projektora ultrakrótko ogniskowego z wbudowanym modułem interaktywnym Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Uwaga: – Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania umożliwiającą jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu). – Produkty, które tego wymagają powinny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. – Produkty winny być wysokiej jakości i trwałości zgodne z wymogami: PN lub normami europejskimi, a także posiadać atest PZH, jeżeli posiadanie takich certyfikatów lub atestów jest wymagane prawem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.71.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; Wypełniony arkusz cenowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ; Kartę katalogową oferowanego sprzętu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin wykonania – 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 3) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 4) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia / artykułu poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny – po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany. Wprowadzenie w/w zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolaburzyn.pl oraz BIP szkoły: http://bip.malopolska.pl/zswburzynie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2014 godzina 13:30, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a podstawą wykazów rodzajów i kosztów zadań planowanych do realizacji w ramach projektu jest budżet projektu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ ZS Burzyn 3.12.2014

————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 241749-2014  z dnia 20.11.2014r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie – Dostawa i montaż tablicy interaktywnej z uchwytem ściennym.

ogłoszenie o wynku przetargu 27.11.2014

—————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 235127-2014  z dnia 10.11.2014r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie.

wynik przetargu 25.11.2014

—————————————————————————————————————————————Zespół Szkół w Burzynie

Burzyn 1, 33-170 Tuchów

zn: ZSB-271-2/2014                                                             Burzyn, dn. 2014-11-21

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego na zadanie pn.Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie”

Zapytanie wykonawcy:

W związku z analizą udostępnionych materiałów przetargowych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższych niejasności:

1. Przedmiar robót określa płyty gumowane SBR kolor czerwony o wymiarach 50x50x5 cm, natomiast specyfikacja techniczna określa nawierzchnię  z puzzli. Załącznik numer  8 określa – „Nawierzchnia zgodna z projektem i przedmiarem robót, wykonana z kostki SBR, kolor czerwony, wymiar pojedynczej kostki 50 cm x 50 cm x 5 cm”. Prosimy o dokładne sprecyzowanie rodzaju nawierzchni.

Odpowiedź:

Nawierzchnia bezpieczna zgodnie z kosztorysem i przedmiarem robót, kolor nawierzchni bezpiecznej SBR pozostaje ostatecznie jako kolor czerwony z płyt o wym. 50x50x5cm.

2. Proszę o podanie koloru obrzeży do nawierzchni bezpiecznej.

Odpowiedź:

Obrzeża SBR w kolorze czerwonym o wym. 25x100x5cm.

Pozostałe zapisy specyfikacji oraz warunki umowy pozostają bez zmian.

—————————————————————————————————————————————Zespół Szkół w Burzynie

Burzyn 1, 33-170 Tuchów

zn: ZSB-271-2/2014                                                                Burzyn, dn. 2014-11-20

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego na zadanie pn.„Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie”

Zapytanie Wykonawcy:

 1. Czy można zastosować zamiast płyt w postaci puzli normalne płyty EPDM o wymiarach 1,00 x 0,5 m łączone ze sobą za pomocą kołków  ( trwałość takiej nawierzchni jest większa gdyż nawierzchnie z puzli  nie są łączone ze sobą kołkami  lecz jedynie poprzez zachodzenie za siebie)?
 2. Czy  podest przy wieży z dachem  może mieć wysokość 100 cm, a nie 140 cm, oraz całość dachu i burt bocznych wykonane z płyt HDPE? W opisie daszek wieży ma być pokryty dachówką bitumiczną czerwoną. Trwałość dachu wykonanego z płyt HDPE jest o wiele większa niż wykonana ze sklejki pokrytej dachówką bitumiczną

Odpowiedź:

 1. Nie jest możliwe zastosowanie innego rozwiązania w tym zakresie. Bezpieczna nawierzchnia musi być wykonana zgodnie z kosztorysem i przedmiarem robót, z płyt gumowanych SBR kolor czerwony o wym. 50cm x 50cm x 5cm. Obrzeża SBR w kolorze czerwonym o wym. 25x100x5cm.

Odpowiedź:

 1. Nie można zmienić wysokości podestu – 140 cm oraz materiałów, służących do wykonania wieży z dachem

Pozostałe zapisy specyfikacji oraz warunki umowy pozostają bez zmian.

—————————————————————————————————————————————

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W BURZYNIE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie – Dostawa i montaż tablicy interaktywnej z uchwytem ściennym.   

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szkolaburzyn.pl,
oraz
BIP szkoły: bip.malopolska.pl/zswburzynie


Tuchów: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie – Dostawa i montaż tablicy interaktywnej z uchwytem ściennym

Numer ogłoszenia: 241749 – 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie, tel. 14 652 64 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie – Dostawa i montaż tablicy interaktywnej z uchwytem ściennym.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych . – Zadanie Nr 3 – Dostawa i montaż tablicy interaktywnej z uchwytem ściennym Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 7.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.71.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Wypełniony arkusz cenowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin realizacji – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 3) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 4) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia / artykułu poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny – po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany. Wprowadzenie w/w zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolaburzyn.pl, oraz BIP szkoły: http://bip.malopolska.pl/zswburzynie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2014 godzina 13:30, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a podstawą wykazów rodzajów i kosztów zadań planowanych do realizacji w ramach projektu jest budżet projektu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ ZS Burzyn

—————————————————————————————————————————————

Znak sprawy:  ZSB-271/2/2014                                                 Burzyn, dnia 12.11.2014r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego : Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie .

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 231599 – 2014 z dnia 04.11.2014;

Działając na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, iż postępowanie niniejsze zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne: W terminie do składania ofert wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę: KONCEPT Elżbieta Hajder, Wólka Sokołowska 237, 36-050 Sokołów Małopolski. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena złożonej oferty znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. przy czym Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty, wobec tego Zamawiający unieważnia przetarg.

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                Anna Maria Karcińska

—————————————————————————————————————————————

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W BURZYNIE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie

Numer ogłoszenia: 235127 – 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szkolaburzyn.pl,
BIP Gminy Tuchów – www.tuchow.pl
bip.malopolska.pl/zswburzynie


Tuchów: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie
Numer ogłoszenia: 235127 – 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Burzynie , Burzyn 1, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie, tel. 14 652 64 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolaburzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół – Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie w ramach projektu: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a podstawą wykazów rodzajów i kosztów zadań planowanych do realizacji w ramach projektu jest budżet projektu. Zakres robót obejmuje: -roboty ziemne -podbudowa z kruszywa -roboty betonowe -nawierzchnie -urządzenie zieleni -dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych Szczegółowy opis techniczny oraz zakres robót zawiera: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje je w całości. Dopuszczalna jest zmiana wymiarów poszczególnych urządzeń opisanych w przedmiocie zamówienia jednakże muszą one posiadać właściwości funkcjonalne i jakościowe takie same lub zbliżone do tych, które zostały określone w SIWZ. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, c) Ustalenia i decyzje dotyczące realizacji zamówienia uzgodnione będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załącznikach do SIWZ, w których ewentualnie wskazano producenta lub nazwę własną materiałów Zamawiający dodaje zapis (lub równoważne). Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów, producenta lub zdjęć jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotów zamówienia. Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące poprawienie parametrów technicznych, b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi tj: – Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, legitymującym się aktualnym członkostwem właściwej miejscowo Izby Samorządu Zawodowego/Izby Inżynierów Budownictwa wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr4 do SIWZ 2) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty i oświadczenia które oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) Oferta na wykonanie zamówienia wg wzoru określonego w Załączniku nr 1, b) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 24 b ustawy Pzp, albo informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – Załącznik nr 6 SIWZ. c) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda załączenia do oferty dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 5 SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2, ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument, o których mowa w pkt 4 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 4, lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 5 stosuje się odpowiednio. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 8.2. niniejszej specyfikacji (lub w punkcie 8.2. ppkt. 4 niniejszej specyfikacji – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 36 Kodeksu cywilnego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca wskazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów). Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA Dokumenty winny być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem pełnomocnictwa, złożonego w formie oryginału bądź poświadczonej notarialnie kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin realizacji – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: a) zmiana obowiązujących przepisów – jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie robót, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu lub śniegu, długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, itp.) – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu, e) w razie wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót (np. roboty zamienne, roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zamówienia powodujące przesunięcie robót podstawowych), f) z uwagi na niezależne od stron okoliczności (nieprzewidziane zmiany organizacyjne, wypadki losowe) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, g) zmiana danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy, h) zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. w zakresie podwykonawstwa: i) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy, j) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego), k) zlecenie części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego), l) rezygnacji z podwykonawcy. Zmiany te mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolaburzyn.pl, BIP Gminy Tuchów – www.tuchow.pl oraz http://bip.malopolska.pl/zswburzynie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2014 godzina 13:30, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ – ZS Burzyn

Załącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót

Załącznik nr 10 – Kosztorys_ofertowy

Załącznik nr 11 Zadanie 1 -szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń placu zabaw

—————————————————————————————————————————————

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W BURZYNIE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie

Numer ogłoszenia: 231599 – 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szkolaburzyn.pl,
BIP Gminy Tuchów – www.tuchow.pl
bip.malopolska.pl/zswburzynie


Tuchów: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie
Numer ogłoszenia: 231599 – 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Burzynie , Burzyn 1, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie, tel. 14 652 64 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolaburzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 2 -Dostosowanie pomieszczeń, /dostawa/ Szczegółowy wykaz zamawianych artykułów wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 7 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego, skutkującej koniecznością skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji robót budowlanych zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji zamówienia (powodujących konieczność jego wydłużenia) – w przypadku niemożliwości dostawy lub montażu przedmiotu zamówienia w adaptowanym obiekcie, 3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 4) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 5) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia / artykułu poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny – po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany. Wprowadzenie w/w zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy) określonego w umowie. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolaburzyn.pl, BIP Gminy Tuchów – www.tuchow.pl oraz http://bip.malopolska.pl/zswburzynie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2014 godzina 13:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: Sekretariat Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a podstawą wykazów rodzajów i kosztów zadań planowanych do realizacji w ramach projektu jest budżet projektu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SIWZ ZS Burzyn

Szczegółowy wykaz i opis do zadania nr 2 – Załącznik nr 7 – dostosowanie pomieszczen Burzyn

ARKUSZ CENOWY do zadania nr 2 – Załącznk nr 8

—————————————————————————————————————————————

 Znak sprawy: ZSB-271/2/2014                                               Burzyn, dnia 03.11.2014r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 221779 – 2014 z dnia 17.10.2014r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Burzynie informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie zostaje unieważnione na podstawie artykułu 93. ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 223 poz. 1655 z 2007 z późn. zm.), ponieważ niniejsze postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający nie sprecyzował szczegółowo w SIWZ, że zakres zamówienia dotyczący: robót przygotowawczych (118 m2), nawierzchni bezpiecznej (118 m2) oraz nawierzchni trawiastej obejmuje wyłącznie koszty kwalifikowane. Natomiast pozostałe roboty ujęte w przedmiarze robót (załącznik nr 10) nie są objęte zamówieniem i będą wykonane w późniejszym terminie. Brak szczegółowych informacji był przyczyną nieprawidłowego wyszacowanie wartości zamówienia.

Uzasadnienie prawne: 93. ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 223 poz. 1655 z 2007 z późn. zm.): Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Równocześnie informuje się zainteresowanych Wykonawców, iż powyższe postępowanie po naniesieniu zmian w SIWZ zostanie rozpisane w terminie późniejszym.

Zapraszamy do udziału w ponownym postępowaniu.

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                Anna Maria Karcińska

 —————————————————————————————————————————————

Zespół Szkół w Burzynie

Burzyn 1, 33-170 Tuchów

………………………………

wg rozdzielnika

zn: ZSB-271-2/2014                                                             Burzyn, dn. 2014-10-27

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego na zadanie pn.Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchówwspółfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie”

Zapytanie wykonawcy:

W związku z analizą udostępnionych materiałów przetargowych zwracamy się z prośbą
o wyjaśnienie poniższych niejasności:

1. Przedmiar robót określa płyty gumowane SBR kolor czerwony o wymiarach 50x50x5 cm, natomiast specyfikacja techniczna określa nawierzchnię  z puzzli. Załącznik numer  8 określa – „Nawierzchnia zgodna z projektem i przedmiarem robót, wykonana z kostki SBR, kolor czerwony, wymiar pojedynczej kostki 50 cm x 50 cm x 5 cm”. Prosimy o dokładne sprecyzowanie rodzaju nawierzchni.

Odpowiedź:

Nawierzchnia bezpieczna zgodnie z kosztorysem i przedmiarem robót, kolor nawierzchni bezpiecznej SBR pozostaje ostatecznie jako kolor czerwony z płyt o wym. 50x50x5cm.

2. Proszę o podanie koloru obrzeży do nawierzchni bezpiecznej.

Odpowiedź:

Obrzeża SBR w kolorze czerwonym o wym. 25x100x5cm.

Pozostałe zapisy specyfikacji oraz warunki umowy pozostają bez zmian.

                                                                  Z poważaniem

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. a/a

—————————————————————————————————————————————OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 208927-2014 z dnia 2014-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Tuchów
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie….
Termin składania ofert: 2014-10-10


Tuchów: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie.
Numer ogłoszenia: 226017 – 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208927 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie, tel. 14 652 64 37, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na Zadania: – Zadanie Nr 2 -Dostosowanie pomieszczeń, /dostawa i montaż/ Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 7 – Zadanie Nr 3 – Wyposażenie / dostawa i montaż mebli, dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. Szczegółowy wykaz zamawianych mebli i wyposażenia wraz z ich opisem, wykaz zamawianych zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 8 Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a podstawą wykazów rodzajów i kosztów zadań planowanych do realizacji w ramach projektu jest budżet projektu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.16.21.00-6, 44.41.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3

Nazwa: Wyposażenie/dostawa i montaż mebli, dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19511,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22691,93
 • Oferta z najniższą ceną: 22691,93 / Oferta z najwyższą ceną: 25776,00
 • Waluta: PLN.

—————————————————————————————————————————————OGŁOSZENIE

W związku z koniecznością naniesienia zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ogłoszeniu o przetargu z dnia 17.10.2014 r. dokonano zamiany załącznika do ogłoszenia o nazwie “SIWZ szkoły Burzyn” na “Zmieniony SIWZ Szkoły Burzyn”.

—————————————————————————————————————————————

Tuchów: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie
Numer ogłoszenia: 221779 – 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Burzynie , Burzyn 1, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie, tel. 14 652 64 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolaburzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół – Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie Postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a podstawą wykazów rodzajów i kosztów zadań planowanych do realizacji w ramach projektu jest budżet projektu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwie dostawy, tj. dwa zamówienia związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na dostawie wyposażenia placów zabaw w urządzenia zabawkowe – oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi tj: – Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, legitymującym się aktualnym członkostwem właściwej miejscowo Izby Samorządu Zawodowego lub Izby Inżynierów Budownictwa, – oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;- oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  oświadczenie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumentyoświadczenie wykonawcy, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom PN EN 1176-1:2009 lud Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta poświadczającą zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń placów zabaw z aktualną normą PN EN 1176-1:2009.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pozostałe załączniki – zgodnie z SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: – zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, – zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego, skutkującej koniecznością skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji robót budowlanych zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji zamówienia (powodujących konieczność jego wydłużenia) – w przypadku niemożliwości dostawy lub montażu przedmiotu zamówienia w adaptowanym obiekcie, – sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, – zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), – zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia lub artykułu poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny – po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany. Wprowadzenie ww. zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolaburzyn.pl, BIP Gminy Tuchów – www.tuchow.pl oraz http://bip.malopolska.pl/zswburzynie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Burzynie Burzyn 1, 33-170 Tuchów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2014 godzina 13:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego – Sekretariat Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a podstawą wykazów rodzajów i kosztów zadań planowanych do realizacji w ramach projektu jest budżet projektu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Zmieniony SIWZ Szkoły Burzyn
Załącznik nr 8 Zadanie 1 -szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń placu zabaw
Załącznik nr 9 Arkusz cenowy
Załącznik nr 10 Plac zabaw – Burzyn – Przedmiar robót
Załącznik nr 11 Plac zabaw – Burzyn – Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Burzyn – plac zabaw_dla dzieci
Załącznik nr 13 Projekt zagospodarowania działki – Burzyn
Załącznik nr 14 Decyzja_Pozwolenie na Budowę – Burzyn
Załącznik nr 15 Pozwolenie Konserwatorskie – Burzyn
Załącznik nr 16 Plac_zabaw_rys._fundamenty_Burzyn

—————————————————————————————————————————————

Znak sprawy: ZSB-271-2/2014        Burzyn, dnia 13.10.2014r.

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 208927-2014  z dnia 2. 10.2014r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Burzynie dziękując za udział w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie

Działając na podstawie art. 93 ust.3 pkt.2ustawy z dnia 29 stycznia2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 11, poz. 759) uprzejmie informuje, że:

1)      W terminie do składania ofert w części na zadanie 2 nie została przedłożona żadna oferta w związku z czym przetarg w tej części został unieważniony

Działając na podstawie art.93ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473) zawiadamiam, iż postępowanie niniejsze w części na zadanie 2  zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne: W terminie do składania ofert w części na zadanie 2 nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473)  Nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2)      W terminie do składania ofert w części na Zadanie nr 3 wpłynęły 2 oferty :

 • oferta firmy Moje Bambino Sp. z.o.o.Sp.k. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź, za cenę brutto 22691,93 PLN – ocena 100 p.
 • oferta fundacji POMOC SZKOLE  ul. Wojska Polskiego 25 lok.2, 41-400 Mysłowice Biuro Zarządu ul. Grunwaldzka 104, 43-600 Jaworzno za cenę brutto 25776,00 PLN  – ocena 88 p.

Jako  najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Moje Bambino Sp. z.o.o.Sp.k. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź, za cenę brutto 22691,93 PLN – ocena 100p.

Uzasadnienie wyboru –najniższa cena

Dziękujemy za udział w przetargu.

 Dyrektor Zespołu Szkół
Anna Maria Karcińska

—————————————————————————————————————————————Przetarg na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W BURZYNIE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie

Numer ogłoszenia: 208927 – 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolaburzyn.pl, BIP Gminy Tuchów – www.tuchow.pl oraz BIP Zespołu Szkół w Burzynie http://bip.malopolska.pl/zswburzynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Burzynie , Burzyn 1, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie, tel. 14 652 64 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolaburzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na Zadania: – Zadanie Nr 2 -Dostosowanie pomieszczeń, /dostawa i montaż/ Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 7 – Zadanie Nr 3 – Wyposażenie / dostawa i montaż mebli, dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. Szczegółowy wykaz zamawianych mebli i wyposażenia wraz z ich opisem, wykaz zamawianych zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 8 Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a podstawą wykazów rodzajów i kosztów zadań planowanych do realizacji w ramach projektu jest budżet projektu.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.16.21.00-6, 44.41.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • – posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują: 1) w przypadku składania oferty na Zadanie nr 3 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu i dostawie wraz z ustawieniem i montażem mebli przedszkolnych – oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym – oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego, skutkującej koniecznością skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji robót budowlanych zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji zamówienia (powodujących konieczność jego wydłużenia) – w przypadku niemożliwości dostawy lub montażu przedmiotu zamówienia w adaptowanym obiekcie, 3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 4) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 5) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia / artykułu poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny – po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany. Wprowadzenie w/w zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolaburzyn.pl, BIP Gminy Tuchów – www.tuchow.pl oraz http://bip.malopolska.pl/zswburzynie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 13:30, miejsce: Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a podstawą wykazów rodzajów i kosztów zadań planowanych do realizacji w ramach projektu jest budżet projektu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SIWZ ZS Burzyn

Szczegółowy wykaz i opis do zadania nr 2 – Załącznik nr 7 – dostosowanie pomieszczen Burzyn

Szczegółowy wykaz i opis do zadania nr 3 – Załącznik nr 8 -wyposażenie Burzyn

ARKUSZ CENOWY do zadania nr 2 – Załącznk nr 9

ARKUSZ CENOWY do zadania nr 3 – Załącznik nr 10

—————————————————————————————————————————————-

Znak sprawy: ZSB-271/2/2014                                               Burzyn, dnia 23.09.2014r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów- Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie.

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów- Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 194459-2014  z dnia 11.09.2014r.

Działając na podstawie art.93ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473) zawiadamiam, iż postępowanie niniejsze zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne: W terminie do składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473)  Nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zapraszamy do udziału w ponownych postępowaniach.

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                Anna Maria Karcińska

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W BURZYNIE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Tuchów – Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie

Numer ogłoszenia: 194459 – 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014

http://bip.malopolska.pl/zswburzynie/Article/id,218549.html

SIWZ ZS Burzyn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Burzynie , Burzyn 1, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie, tel. 14 652 64 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolaburzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Anna Maria Karcińska – Dyrektor Zespołu Szkół w Burzynie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Tuchów – Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na Zadania: – Zadanie Nr 2 -Dostosowanie pomieszczeń, /dostawa i montaż/ Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 7 – Zadanie Nr 3 – Wyposażenie / dostawa i montaż mebli, dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. Szczegółowy wykaz zamawianych mebli i wyposażenia wraz z ich opisem, wykaz zamawianych zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 8 Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, a podstawą wykazów rodzajów i kosztów zadań planowanych do realizacji w ramach projektu jest budżet projektu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.16.21.00-6, 44.41.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • – posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują: 1) w przypadku składania oferty na Zadanie nr 3 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu i dostawie wraz z ustawieniem i montażem mebli przedszkolnych – oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolaburzyn.pl, BIP Gminy Tuchów – www.tuchow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2014 do godziny 13:30, miejsce: Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

V. Inne dokumenty:

V.1      W przypadku składania oferty na Zadanie nr 3 zamówienia do oferty należy dołączyć Certyfikaty na całość konstrukcji mebli, wystawione przez jednostki akredytowane. Ponadto do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy


Artykuły w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.malopolska.pl/umtuchow/Article/get/id,82963.html
http://bip.malopolska.pl/umtuchow/Article/get/id,82961.html
http://bip.malopolska.pl/umtuchow/Article/get/id,81933.html
http://bip.malopolska.pl/umtuchow/Article/get/id,82911.html

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół w Burzynie informuje, że  w dniu 31.08.2012r. zostały podpisane umowy na zadanie:  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

• Część 1 zamówienia –Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu,  pisaniu oraz zagrożonymi ryzykiem dysleksji.
Wykonawca:  Moje Bambino Sp. z.o.o.Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
za cenę brutto: 4390,46 PLN

• Część 2 zamówienia – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
Wykonawca:   Moje Bambino Sp. z.o.o.Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
za cenę brutto: 2003,23 PLN

• Część 3 zamówienia – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
Wykonawca:  Nowa Szkoła Sp.zoo. , ul. POW  25 , 90-246 Łódź
za cenę brutto: 3147,00 PLN

• Część 4 zamówienia – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.
Wybrano ofertę:  Nowa Szkoła Sp.zoo. , ul. POW  25 , 90-246 Łódź
za cenę brutto: 2414,00 PLN

• Część 5 zamówienia – Wyposażenie-meble.
Wykonawca:  Moje Bambino Sp. z.o.o.Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
za cenę brutto: 101,76 PLN

• Część 6 zamówienia – Laptop.
Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29,  20-709 Lublin
za cenę brutto: 2693,70 PLN

mgr Anna Maria Karcińska
Dyrektor Zespołu Szkół
w Burzynie

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół w Burzynie informuje, że w dniu 21 sierpnia 2012 r. zostały podpisane umowy na zadanie pn.: „Usługa edukacyjna w ramach projektu “Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

część 1, 2, 3
wykonawca: Jan Rąpała
zam. Buchcice 131 A, 33-170 Buchcice
za cenę brutto całego zadania:  3870,00 PLN (słownie: trzytysiąceosiemsetsiedemdziesiąt złotych 00/100)

część 4, 5, 6, 9, 10

wykonawca: OPEN’ER Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
z siedzibą w Wałbrzychu ul. Pogodna 8
za cenę brutto całego zadania:   7458,00 PLN (słownie: siedemtysięcyczterystapięćdziesiątosiem złotych 00/100)

część 7,8
wykonawca: Elżbieta Garncarz
zam. ul. Westerplatte 5/33, 33-100 Tarnów
za cenę brutto całego zadania:   2700,00 PLN (dwatysiącesiedemset złotych 00/100)

mgr Anna Maria Karcińska
Dyrektor Zespołu Szkół
w Burzynie

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu
Dyrektor Zespołu Szkół w Burzynie dziękując za udział w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uprzejmie informuje, że przetarg został rozstrzygnięty.

Ogłoszenie o wynikach (*.doc)

 

Informacja

W związku z rezygnacją Firmy “Gaduła”, która wygrała przetarg na projekt “Usługa edukacyjna w ramach programu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” w części 4, 5, 6, 9 i 10, informujemy, że firma Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii ” OPEN`ER” jako kolejna z najniższą ceną została wybrana do realizacji w.w. Projektu w części 4, 5, 6, 9 i 10.

W związku z wyborem przez Zamawiającego drogi elektronicznej dział VII pkt. 7 SIWZ prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tej wiadomości. Jeżeli w ciągu 5 dni od wyniku przetargu nie wpłynie odwołanie, podpisanie Umowy planowane jest na dzień 21.O8.2012 r. godzina 13.00.

Osobą do kontaktowania się z wykonawcami jest dyrektor Szkoły Anna Maria Karcińska w dniach 17 do 21 sierpnia 2012 r. w godzinach od 9.00 do 13.00.

________________________________________________________
________________________________________________________

 

Ogłoszenie o przetargu pod nazwą:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie pomoce (*.doc)

SIWZ pomoce (*.doc)

Oferta pomoce załącznik nr 1 (*.doc)

Formularz oferty pomoce załącznik nr 2 (*.doc)

Wyjaśnienie do postępowania (*.doc)

________________________________________________________
________________________________________________________

 

Ogłoszenie o przetargu pod nazwą: „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów”

Usługa edukacyjna w ramach programu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu (*.doc)

Skan pierwszej strony Specyfikacji (*.jpg)

Specyfikacja (*.doc)

Formularz oferty usług (*.doc)

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu na zadanie pn. Usługa edukacyjna w ramach projektu
„ Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów”

Nr sprawy: ZSB.271/1/2012
Data: 26.07.2012 r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Burzynie dziękując za udział w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Usługa edukacyjna w ramach projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów”, uprzejmie informuje, że:

1) na część 1, 2 i 3 zostały przedłożone trzy oferty – wybrano ofertę: Jan Rąpała Buchcice 131 A,  33-170 Tuchów, za cenę brutto 3870,00 PLN wykonania całego zadania – ocena 100p.

2) na część 4 i 6  zostały przedłożone trzy oferty – wybrano ofertę: NZOZ Podkarpackiego Centrum Logopedycznego „Gaduła”, 35-922 Rzeszów, ul. Langiewicza 4,

3) na część 5 zostały przedłożone cztery oferty – wybrano ofertę: NZOZ Podkarpackiego Centrum Logopedycznego „Gaduła”, 35-922 Rzeszów, ul. Langiewicza 4,

4) na część 9 i 10  zostały przedłożone dwie oferty – wybrano ofertę: NZOZ Podkarpackiego Centrum Logopedycznego „Gaduła”, 35-922 Rzeszów, ul. Langiewicza 4,
łączna kwota części 4, 5, 6, 9 i 10 za cenę brutto 7350,00 PLN wykonania całego zadania – ocena 100p.,

5) na część 7 i 8  zostały przedłożone trzy oferty – wybrano ofertę: Elżbieta Garncarz, ul. Westerplatte 5/33, 33-100 Tarnów, za cenę brutto 2700,00  PLN wykonania całego zadania – ocena 100p.,

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 2 uPzp informujemy, że wybrano oferty z najniższą ceną ofertową.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Możliwość komentowania została wyłączona.