ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 Znak sprawy: ZSB-271/2/2014                                               Burzyn, dnia 23.09.2014r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów- Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie.

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów- Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 194459-2014  z dnia 11.09.2014r.

Działając na podstawie art.93ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473) zawiadamiam, iż postępowanie niniejsze zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne: W terminie do składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473)  Nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zapraszamy do udziału w ponownych postępowaniach.

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                Anna Maria Karcińska

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.