Ogłoszenie o wynikach przetargu

Znak sprawy: ZSB-271-2/2014               Burzyn, dnia 13.10.2014r.

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 208927-2014  z dnia 2. 10.2014r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Burzynie dziękując za udział w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zespół Szkół w Burzynie

Działając na podstawie art. 93 ust.3 pkt.2ustawy z dnia 29 stycznia2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 11, poz. 759) uprzejmie informuje, że:

1)      W terminie do składania ofert w części na zadanie 2 nie została przedłożona żadna oferta w związku z czym przetarg w tej części został unieważniony

Działając na podstawie art.93ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473) zawiadamiam, iż postępowanie niniejsze w części na zadanie 2  zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne: W terminie do składania ofert w części na zadanie 2 nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473)  Nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2)      W terminie do składania ofert w części na Zadanie nr 3 wpłynęły 2 oferty :

  • oferta firmy Moje Bambino Sp. z.o.o.Sp.k. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź, za cenę brutto 22691,93 PLN – ocena 100 p.
  • oferta fundacji POMOC SZKOLE  ul. Wojska Polskiego 25 lok.2, 41-400 Mysłowice Biuro Zarządu ul. Grunwaldzka 104, 43-600 Jaworzno za cenę brutto 25776,00 PLN  – ocena 88 p.

Jako  najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Moje Bambino Sp. z.o.o.Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, za cenę brutto 22691,93 PLN – ocena 100p.

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena

Dziękujemy za udział w przetargu.

 Dyrektor Zespołu Szkół
Anna Maria Karcińska

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.