Zasady pracy szkoły od 26 kwietnia 2021r.

Od dnia 26 kwietnia do nauczania w trybie stacjonarnym powracają uczniowie klas I-III. Dzieci uczęszczają wg harmonogramu przesłanego przez wychowawców poszczególnych oddziałów klas początkowych.

Informujemy ponadto, że świetlica oraz oddział przedszkolny funkcjonują bez zmian.

Uczniowie klas IV – VIII mają naukę w trybie zdalnym, tak jak dotychczas.

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2020 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.

 ścieżka dostępu:
https://bip.malopolska.pl/gaowtuchowie,a,1918203,bilans-2020-szkola-podstawowa-im-prof-jana-sajdaka-w-burzynie.html