Zajęcia wspomagające dla uczniów

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość organizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem zajęcia wspomagające będą organizowane również w naszej szkole ( klasy IV-VIII )
Na każdy oddział klasowy przypada 10 godzin lekcyjnych.
Rozpoczęcie zajęć planujemy w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2021/2022 ( do dnia 22 grudnia 2021r.)
Udział uczniów w zajęciach wspomagających NIE JEST OBOWIĄZKOWY !!!
Zajęcia będą organizowane tylko dla chętnych uczniów.

W związku z tym proszę Szanownych Rodziców o przesłanie informacji do wychowawców klas do 5 czerwca br., czy Państwa dzieci będą uczestniczyć w zajęciach wspomagających.
Wskazane przedmioty w naszej szkole: język polski, matematyka, język angielski.

Link :
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zajecia-wspomagajace-dla-uczniow–zachecamy-do-opiniowania-projektu-rozporzadzenia

Organizacja pracy szkoły na czas od 25 maja do 6 czerwca 2021


25, 26, 26 maja (wtorek, środa, czwartek) – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (sprawdzian ósmoklasisty);

28 maja (piątek) – nauka stacjonarna lub zdalna na wyznaczonych wcześniej klas;

31 maja, 1 czerwca, 2 czerwca – nauka stacjonarna dla wszystkich klas;
3 czerwca – Boże Ciało;
4 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ósmoklasistom życzymy powodzenia!

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie rozstrzygnięty

Żródło:
https://www.tuchow.pl/ogloszenia/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-podstawowej-im-prof-jana-sajdaka-w-burzynie-rozstrzygniety/

Zarządzeniem nr 115/2021 Burmistrza Tuchowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie. W określonym w ogłoszeniu terminie do 30 kwietnia 2021 r. wpłynęły trzy oferty kandydatów na to stanowisko.

W wyniku pracy komisji konkursowej, w skład której wchodzili przedstawiciele organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz ZNP, na dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie została wybrana pani Anna Sajdak. Swoją funkcję obejmie z dniem 1 września 2021 r. Serdecznie gratulujemy!

Anna Sajdak – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie od 2005 r. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na kierunku biologia (1999 r.),  Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej na kierunku przyroda (2008 r.), Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku chemia z elementami ochrony środowiska (2010 r.), Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku administracja i zarządzanie w oświacie (2014 r.) oraz Staropolskiej Wyższej Szkoły w Kielcach na kierunku geografia (2017 r.).

Kilka słów od Pani Anny Sajdak…
Pracę z dziećmi rozpoczęłam już w trakcie studiów wyższych prowadząc zajęcia z edukacji ekologicznej i właśnie te zajęcia spowodowały, że uzyskałam także kwalifikacje do pracy jako nauczyciel kończąc Studium Pedagogiczne (1999 r.).

Po studiach podjęłam pracę w szkole i tak jest do dzisiaj. Dla mnie zawód nauczyciela jest zawodem niezwykłej odpowiedzialności za drugą osobę, za jej rozwój i bezpieczeństwo. Jest to zawód jak żaden inny, ponieważ determinuje teraźniejszość edukacyjną uczniów oraz wpływa na przyszłość kolejnych pokoleń.

Przedłożona przeze mnie na konkursie propozycja kontynuacji oraz zmian w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka wymagać będzie wysiłku, ponieważ nawet najlepsza koncepcja pracy nie ma szans powodzenia, jeżeli nie jest akceptowana przez współpracowników. Jednak jestem pewna, że potrafię moimi działaniami i pomysłami zmobilizować grono pedagogiczne oraz pracowników obsługi do twórczej i zespołowej odpowiedzialności. Myślę, że ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji priorytetowych zadań szkoły są rodzice, których będę pozyskiwała do współpracy na zasadach partnerstwa i pełnego zrozumienia.

Praca szkoły podstawowej od 17 maja 2021 w systemie hybrydowym

Klasy IVa, IVb, VI przychodzą do szkoły w: pn. 17.05, śr. 19.05, pt. 21.05, pt. 28.05,

Klasy V, VIIa, VIIb, przychodzą do szkoły: wt. 18.05, czw. 20.05, pn. 24.05,

Klasa VIII przychodzi do szkoły codziennie z wyjątkiem piątku 28.05 (po egzaminach).

W dniach 25-27.05 są egzaminy (nie ma zajęć).

Plany lekcji dla poszczególnych oddziałów zostaną wysłane przez wychowawców.