Informacja

W dniu 15.11.2021r. na szkolnym apelu uczniowie zostali zapoznani z przyjętym zarządzeniem nr 16/2021/2022 regulaminem określającym warunki korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających przesyłanie danych oraz rejestrowanie obrazu i dźwięku.

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych umożliwiających przesyłanie danych oraz rejestrowanie obrazu i dźwięku w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie obowiązujący od dnia 15.11.2021r.

1. Uczniowie przynoszą telefony komórkowe, smartwatche, tablety i inne urządzenia elektroniczne za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wszelkie uszkodzenia, zagubienia, kradzież ww. urządzeń.
3. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, smartwatchów, tabletów i innych urządzeń podczas lekcji i przerw.
4. Zakaz korzystania z tych urządzeń obowiązuje na całym terenie szkoły, na korytarzach, sali gimnastycznej, w salach lekcyjnych, szatniach, toaletach, bibliotece, świetlicy.
5. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela, uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w celu przeprowadzenia krótkiej rozmowy bądź wysłania lub odebrania wiadomości w miejscach wyznaczonych/wskazanych w czasie przerw przez nauczyciela dyżurującego. Istnieje możliwość skontaktowania się z uczniem w ważnych sprawach podczas przerwy pod nr telefonu: 14 6526437 (Dyrektor szkoły).
6. Uczniowie mają możliwość wykorzystywania urządzeń elektronicznych jako pomocy dydaktycznej za zgodą nauczyciela.
7. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki lub opiekunów.
8. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień regulaminu skutkuje obniżeniem oceny zachowania.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.