Propozycja warsztatów z projektowania, drukowania i skanowania w technologii 3D

Dot. Cyklicznych warsztatów z projektowania, drukowania i skanowania w technologii 3D.


Proponujemy nowy wymiar edukacji dla dzieci i młodzieży, która rozwija wyobraźnie
przestrzenną, w sposób praktyczny uczy nowoczesnej technologii, a tym samym zapewnia dobry start
w przyszłość. Zajęcia gwarantują praktyczną naukę, poczucie dumy z samodzielnie
zaprojektowanego i wydrukowanego przedmiotu.
Nasi uczestnicy tworzą swoje własne projekty zabawek, pomocy naukowych, przedmiotów
użytku codziennego, a następnie wytwarzają je na drukarce 3D. Projekty dzieci wykonane podczas
zajęć, są dla nich drukowane na własność, przez co dzieci widzą efekt swojej pracy.
Firma “Skrobo.Tech” powstała z myślą o prowadzeniu innowacyjnego kształcenia dzieci i
młodzieży z zakresu projektowania 3D, drukowania 3D i skanowania 3D. Jako eksperci zajmujący się
tymi dziedzinami w edukacji i przemyśle, widzimy wzrastającą potrzebę edukowania przyszłych
pokoleń inżynierów. Nasza koncepcja nauczania jest zgodna z edukacyjnym podejściem STEAM
(Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics).

 1. Tematyka warsztatów:
  Nasze zajęcia obejmują trzy bloki tematyczne: drukowanie 3D, projektowanie 3D oraz skanowanie
  3D. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z obsługą drukarki 3D oraz skanera 3D, a także
  zostaną wprowadzeni w tajniki przestrzennego projektowania i tworzenia kształtów. Uczestnicy
  poznają cały proces powstania przedmiotu, począwszy od własnego pomysłu, aż po wydruk na
  drukarce 3D.
  Nasi uczestnicy tworzą swoje własne projekty zabawek, pomocy naukowych, przedmiotów użytku
  codziennego, a następnie wytwarzają je na drukarce 3D. Projekty dzieci wykonane podczas zajęć, są
  dla nich drukowane, przez co dzieci widzą efekt swojej pracy.
  Na naszych zajęciach stawiamy na rozwój wyobraźni przestrzennej, myślenie abstrakcyjne i
  nabieranie umiejętności konstrukcyjnych. Na zajęciach mamy do czynienia z wieloma zagadnieniami
  z fizyki, chemii, biologii, elektroniki, techniki czy matematyki, w szczególności z geometrii, przez co
  pokazujemy praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w szkole na lekcjach.
  Uczestnicy uczą się komputerowego projektowania 3D w prostych programach typu CAD,
  dostosowanych do wieku młodych konstruktorów. Niektóre funkcjonalności programów są w języku
  angielskim przez co ćwiczymy także umiejętności językowe.
  Podczas zajęć dzieci i młodzież poznają także inne metoda tworzenie projektów do druku 3D, m. in.
  skanowanie 3D czy projekt na podstawie grafiki 2D. Wspólnie za pomocą skanera 3D stworzymy
  własne pamiątkowe popiersia.

Oczekiwane rezultaty zajęć:

 1. poznanie obsługi drukarki 3D,
 2. projektowanie przy użyciu długopisów 3D,
 3. nabycie umiejętności projektowania 3D,
 4. rozwój wyobraźni przestrzennej,
 5. stworzenie wielu gadżetów, pomocy naukowych, przedmiotów użytku codziennego,
 6. rozszerzenie wiedzy z matematyki i geometrii,
 7. umiejętność obsługi programów do projektowania 3D, drukowania 3D w języku angielskim,
 8. zaprojektowanie własnego robota 3D, posiadającego ruchome części,
 9. wykorzystanie skanera 3D, wspólnie zaobserwujemy jak obiekty rzeczywiste przenoszone są
  do świata wirtualnego. Między innymi wykonamy skany twarzy uczestników i stworzymy na
  tej podstawie model 3D,
 10. oprócz wiedzy praktycznej, każdego dnia warsztatów przedstawimy wybrane zastosowania
  drukowania 3D w otaczającym nas świecie.

Organizacja:

 1. Warsztaty będą odbywały się w Szkole Podstawowej w Burzynie w pracowni komputerowej.
 2. Zajęcia będą realizowane w blokach 60-75 minutowych, raz w tygodniu.
 3. Liczebność grupy 7-12 osób (możliwość przynoszenia własnych laptopów przez dzieci).
 4. Na czas zajęć zapewniamy: drukarkę 3D, skaner 3D, narzędzia, odpowiednie oprogramowanie.
 5. Zajęcia są odpowiednie dla dzieci od 7 roku życia.
 6. Proponowany podział wiekowy uczestników: gr I: 7-9 lat, gr II 10-15 lat.
 7. Cykl zajęć całorocznych obejmuje ok 30 spotkań warsztatowych i jest zakończony uzyskaniem
  certyfikatu.
 8. Uczestnicy zajęć otrzymują książeczki, w których za uczestnictwo w zajęciach zbierają pieczątki,
  które mogą następnie wymienić na roboty wydrukowane na drukarce 3D (robot na zakończenie
  semestru).
 9. Możliwe jest przeprowadzenie także krótszych cykli, te kwestie ustalamy indywidualnie.

  Wycena:
  Cena usługi to:
  50 zł/zajęcia, od 60 do 75 minut/osobę
  Miesięczny koszt (4 zajęcia) – 200 zł brutto
  Minimalna liczba osób do wystartowania zajęć- 7 osób.
  Rabat dla rodzeństw – pierwsze dziecko 200zł, drugie 100zł, kolejne 50zł
  Rabat dla płacących z góry za cały semestr – 10% taniej.
  Pierwsze zajęcia – gratis.
  ● cena zawiera koszt materiałów i koszt wydruku projektu dziecka po każdych zajęciach

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2023/2024

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2023/2024

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdując się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, II piętro, pokój 211 do 15 września 2023r.  a w  przypadku:

1)  słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2023r.

2) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego 2024r.

Wyjątkowych przypadkach wniosek może być przyjęty po terminie wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu późniejszego złożenia.

Pomoc materialna przysługuje:

– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 600,00 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

– koszty uzyskania przychodu

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawany na podstawie przepisów o systemie oświaty,

– wartości świadczenia w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

– świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”).

Do wniosku należy  dołączyć następujące dokumenty( odpowiednio do sytuacji ucznia):

– zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki( gdy dziecko ukończyło 18 rok życia),

– dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,( załącznik 2 wzór zaświadczenia)
 •  odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzje ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 •  oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 •  zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie  o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe), lub można przedłożyć, decyzję OPS o w/w świadczeniu,
 •  zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne (dotyczy studiujących do 24 roku życia),
 •  dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej :

*  działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w którym była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,

* działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie  oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
 •  dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i odcinek opłaconej składki KRUS (nakaz płatniczy za 2023 rok – wylicza się od 1ha przeliczeniowego x 345,00 zł = miesięczny dochód, pomniejszony o 1/3 kwartalnej opłaconej składki na ubezpieczenie rolnicze, co daje miesięczny dochód),
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej, itp.),

Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność przedstawienia imiennych rachunków i faktur (wystawione na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Istotne jest, aby na dowodach zakupu artykuły miały adnotację ”szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy: zakupiony towar nie ma tego określenia lub nazwa artykułu jest podana symbolem, wówczas na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis. Poniesione koszty powinny dotyczyć roku szkolnego, w którym przyznawane jest stypendium a dowody je potwierdzające wystawione w okresie: lipiec roku bieżącego – czerwiec roku następnego.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudniej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego ( śmierć rodzica/opiekuna prawnego, klęska żywiołowa, nagła choroba w rodzinie ucznia, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,  kradzież z włamaniem oraz inne okoliczności losowe mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.