Stypendium Burmistrza Tuchowa

Termin składania wniosków o „Stypendium Burmistrza Tuchowa”  do 31 lipca 2024r.
Uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do klas IV-VIII mogą ubiegać się o „Stypendium Burmistrza Tuchowa” w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkających oraz pobierających naukę w szkołach  na ternie gminy Tuchów”.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie  ul. Jana Pawła II  4,  pokój 211. Do wniosku należy dołączyć ksero dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Stypendium może być przyznane:
1) za wysokie wyniki w nauce –  uczniom szkoły podstawowej,  którzy mają bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych :
a) w klasach IV-VI     – 5,60
b) w klasach VII-VIII – 5,30

2) za szczególne osiągnięcia naukowe – uczniom, którzy mają bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,00) i uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub miejsca  od I do III olimpiad lub konkursów  na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3) za szczególne osiągnięcia artystyczne indywidualne lub zespołowe – uczniom, osiągającym dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,50), którzy:
a)  uzyskali tytuł  laureata lub finalisty w konkursach, turniejach, itp. na szczeblu co najmniej wojewódzkim, o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;
b) uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub miejsca  od I do III  w międzynarodowych konkursach, turniejach,  posiadających uznaną i znacząca rangę, organizowanych w kraju,  poza granicami kraju, w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw kultury, szkół wyższych lub instytucji kultury.

4) za szczególne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe  – uczniom, osiągającym dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,50), którzy:
a) zajęli miejsce I – III  w Mistrzostwach Wojewódzkich organizowanych przez Wojewódzkie Związki Sportowe.
b) są członkami kadry wojewódzkiej.
c) zajęli miejsce od I -VII  w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
d) są członkami kadry narodowej.
e) zajęli miejsca I-VII w turniejach międzynarodowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.

Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium, o którym mowa w pkt 3 i 4 jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA TUCHOWA

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.