Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Rok szkolny 2021/2022 zgodnie z wytycznymi MEN rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku naszej szkoły.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia jednak, że wszyscy jesteśmy obowiązani do przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrekcja szkoły odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich członków społeczności szkolnej, przygotowaliśmy i wdrażamy procedury postępowania i zachowania w różnych sytuacjach szkolnych. Ogólne wytyczne MEN, GIS oraz MZ zostały zamieszczone na stronie szkoły. Na stronie szkoły znajduje się także Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania Covid – 19 na terenie szkoły. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi wraz z dziećmi i ścisłe przestrzeganie. Jeśli wszyscy podejdziemy do sprawy z rozwagą i odpowiedzialnością, wierzymy, że stworzymy względnie bezpieczne warunki nauki i jak najdłużej będziemy mogli uczyć się stacjonarnie.

Pamiętajmy, że respektowanie wymagań związanych z aktualnie panującymi warunkami, jest dla nas wszystkich ważną lekcją zdobywania umiejętności funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych oraz lekcją nauki odpowiedzialności społecznej za siebie i innych.

Ze względów na sytuację epidemiczną w naszym kraju niestety nie mogę spotkać się z Rodzicami uczniów klas II – VIII  z okazji inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Zapraszam na spotkanie 8 września na godz. 16:30 na halę sportową. Odbędzie się zebranie ogólne, a następnie spotkanie w klasach z wychowawcami.

W dniu 1 września uczniowie klas IV-VIII otrzymają od wychowawców deklarację uczestnictwa w zajęciach wspomagających, proszę zatem tych Rodziców, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w czerwcu u wychowawcy o pisemną deklarację.

W późniejszym terminie będą deklaracje odnośnie szczepień uczniów w wieku 12-18 lat. Na spotkaniach z wychowawcami będą Państwu pokazane materiały informacyjne o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, a także Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz konsultowane z Radą Medyczną. W pierwszym tygodniu września wychowawcy na swoich zajęciach z uczniami także przeprowadzą lekcje na temat  społecznej odpowiedzialności i konkretnych działań, które mogą zrealizować uczniowie, żeby chronić się przed chorobami.

Proszę jednak pamiętać, że decyzja odnośnie szczepień zależy od Państwa.

Od 25 sierpnia działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl, na który rodzice i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości odpowiadają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Więcej informacji przekażę już Państwu na naszym spotkaniu 8 września, na które serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

STARTUJEMY W NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 z nowym przesłaniem:

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”
Janusz Korczak

📌 WAŻNE !!!
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 31 sierpnia 2021 r.
(tj. wtorek) o godz. 18:00 w kościele parafialnym.

📌 Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie, informujemy, że inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r. (tj. środa) według podanego poniżej harmonogramu:

👉 godz. 8:00 – hala sportowa – dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy I zachowując zasady:
▪️jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi;
▪️opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. dystans, maseczki ochronne.

👉 godz. 9:00 – hala sportowa – uczniowie klas
II – VIII bez opiekunów.

( Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły gdy nie ma możliwości zachowania dystansu).

👉 Inauguracja roku szkolnego dla całej społeczności szkolnej jest bardzo ważną uroczystością zatem przypominamy o odpowiednim stroju 👩‍💼🧑‍💼

Wybrane wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji zajęć dla szkół podstawowych od 1 września 2021r.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością
o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.

Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów.

Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
 6. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 7. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 8. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 9. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 10. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 11. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 12. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 14. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego.
 15. W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający m.in.:
 16. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
 17. korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
 18. korzystanie ze stołówki szkolnej,
 19. zajęcia na boisku.
 20. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 21. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 22. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 23. pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 24. przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 25. w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 26. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 27. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 28. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 29. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 30. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 31. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 32. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 33. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
 34. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
 35. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.