Nowy rok szkolny

Wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzę wam wszystkim na początek
Roku szkolnego – samych szóstek i piątek

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2022/2023 wszystkim naszym uczniom życzymy osiągania, jak najlepszych wyników w zdobywaniu wiedzy, rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań; ósmoklasistom życzymy powodzenia na czekających ich egzaminach, a pierwszoklasiści niech pamiętają, że nie taki diabeł straszny jak go malują.

Rodzicom i Opiekunom życzymy dobrej współpracy z Panią Dyrektor i gronem pedagogicznym, niech osiągnięcia Waszych dzieci przyniosą Państwu wiele satysfakcji.

Wszystkim życzymy, aby nowy rok szkolny 2022/2023 był pełen sukcesów zarówno w zdobywaniu wiedzy, pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.

W nadchodzącym roku szkolnym niech towarzyszy Wam (i Nam) ten obrazek:

i pamiętajcie, że:

” jeszcze tylko: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i… Wakacje, znów będą wakacje” !!!

Pedagog: Anna Zaucha

Oferta „Gigantów programowania”

Trwają zapisy na Koduj z Gigantami – ,,Cyberbezpieczeństwo” – największe programistyczne oraz edukacyjne  wydarzenie dla dzieci i młodzieży w Polsce! Wydarzenie wspierają MEN, GovTech, Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, NASK i ORE, Prezydent Miasta Tarnowa oraz włodarze innych miast. Wraz z naszymi patronami honorowymi serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do udziału w akcji.

11. edycja Koduj z Gigantami „Cyberbezpieczeństwo” to cykl ogólnopolskich, bezpłatnych warsztatów z programowania dla uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych, prowadzony przez najlepszych trenerów.

Warsztaty odbędą się stacjonarnie 17-18 września, w naszej placówce w Tarnowie przy ul. J. Dąbrowskiego 21. Tym razem tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo w sieci. Warsztaty umożliwiają poznanie podstaw programowania w środowiskach takich jak:

Klasy 1-3 szkoły podstawowej: Scratch, Minecraft
Klasy 4-6 szkoły podstawowej: Scratch, App Inventor
Klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe: C#, Python, Visual Studio

Aby wziąć udział w zajęciach, wystarczy indywidualnie zarejestrować się na stronie: www.kodujzgigantami.pl

Akcji towarzyszy specjalny ranking szkół, w którym placówki z największą liczbą uczestników otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz programistyczną tablicę edukacyjną z języka Python.

Ranking dostępny jest na stronie ranking.kodujzgigantami.pl

Liczbę zapisanych uczniów będzie można monitorować na bieżąco od momentu startu zapisów na stronie rankingowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w naszych warsztatach – zarówno osoby które dopiero rozpoczynają przygodę z programowaniem ale również entuzjastów programowania.

Link do zapisów:
https://www.giganciprogramowania.edu.pl/zapisz-sie

Szczegóły:

tarnow@giganciprogramowania.edu.pl

www.giganciprogramowania.edu.pl

Pomoc materialna dla uczniów

Gminna Administracja Oświaty w Tuchowie informuje o możliwości otrzymania pomocy materialnej dla uczniów. Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje na ten temat.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2022/2023

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdując się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, II piętro, pokój 211 w terminie od 16 sierpnia do 15 września 2022r.  a w  przypadku:

1)  słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2022r.

2) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego 2023r.

Wyjątkowych przypadkach wniosek może być przyjęty po terminie wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu późniejszego złożenia.

Pomoc materialna przysługuje:

– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czyli 600,00 zł netto.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
– koszty uzyskania przychodu
– składki na ubezpieczenie zdrowotne
– ubezpieczenia społeczne
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawany na podstawie przepisów o systemie oświaty,
– wartości świadczenia w naturze,
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
– świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty ( odpowiednio do sytuacji ucznia):

– zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki ( gdy dziecko ukończyło 18 rok życia),

– dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto (załącznik 2 wzór zaświadczenia)
 •  odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzje ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 •  oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 •  w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 •  zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie  o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe), lub można przedłożyć, decyzję OPS o w/w świadczeniu,
 •  zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne (dotyczy studiujących do 24 roku życia),
 •  dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej :

1/ działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w którym była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy.

2/ działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w ZUS oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
 •  dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i odcinek opłaconej składki KRUS (oświadczenie lub nakaz płatniczy za 2022 rok – wylicza się od 1ha przeliczeniowego x 345,00 zł = miesięczny dochód, pomniejszony o 1/3 kwartalnej opłaconej składki na ubezpieczenie rolnicze, co daje miesięczny dochód),
 • jednorazowy dochód uzyskany w ciąg 12 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia przekraczający pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego rodziny,
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina

Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność przedstawienia imiennych rachunków i faktur (wystawione na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Istotne jest, aby na dowodach zakupu artykuły miały adnotację ”szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy: zakupiony towar nie ma tego określenia lub nazwa artykułu jest podana symbolem, wówczas na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis. Poniesione koszty powinny dotyczyć roku szkolnego, w którym przyznawane jest stypendium a dowody je potwierdzające wystawione w okresie: lipiec roku bieżącego – czerwiec roku następnego.

Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudniej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierć rodzica/opiekuna prawnego, klęska żywiołowa, nagła choroba w rodzinie ucznia, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,  kradzież z włamaniem oraz inne okoliczności losowe mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Do pobrania:

Źródło: https://www.tuchow.pl/ogloszenia/pomoc-materialna-dla-uczniow/

Inauguracja nowego roku szkolnego

Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie,

informujemy, że inauguracja roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r. (tj. czwartek) według podanego poniżej harmonogramu:

✓ godz. 8:00 – Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego w Kościele parafialnym w Burzynie,
✓ godz. 9:30 – hala sportowa – uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023 dla całej społeczności szkolnej,
✓ godz. 10:15 – spotkania organizacyjne uczniów z wychowawcami:

uczniowie klasy II – sala nr 102,
uczniowie klasy III – sala nr 119,
uczniowie klasy IV – sala nr 210,
uczniowie klasy V – sala nr 001,
uczniowie klasy VIa – sala nr 209,
uczniowie klasy VIb– sala nr 207,
uczniowie klasy VII – sala nr 216,
uczniowie klasy VIII – sala nr 208.

spotkanie wywiadowcze uczniów i rodziców z wychowawcami:
uczniowie klasy I – sala nr 120
dzieci z oddziału przedszkolnego – sala nr 101.

Inauguracja roku szkolnego dla całej społeczności szkolnej jest bardzo ważną uroczystością, zatem przypominamy o odpowiednim stroju.

Informujemy, że spotkanie wywiadowcze z Rodzicami uczniów klas II – VIII odbędzie się 8 września 2022 r., o godzinie 16:30 na hali sportowej. Odbędzie się zebranie ogólne, a następnie spotkanie w klasach z wychowawcami.

Informacja dotycząca odżywiania na terenie szkoły

Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom. Zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne.

Nasza szkoła nie posiada stołówki w związku z tym musielibyśmy skorzystać z zewnętrznych usług gastronomicznych, gdzie koszt posiłku zostanie pokryty w całości przez rodzica. Rodzic także będzie wpłacał pieniądze za posiłek na specjalne konto szkoły/gminy.

Jeśli chodzi o koszt takiego posiłku to trudno jest mi na razie podać kwotę, nie wiem też czy w ciągu roku szkolnego (w związku z rosnącymi cenami) koszt posiłku nie ulegnie zmianie. Na tą chwilę mam informację z jednej z restauracji (koszt obiadu dwudaniowego ok. 15 zł).

Proszę o wstępną informację zwrotną na e-dzienniku czy ktoś z uczniów chciałby skorzystać z takiej formy spożywania posiłków w szkole.