Egzamin ósmoklasisty – wytyczne 2023 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

Egzamin odbywa się w maju.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuję uczeń, który:

 – z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych.

Ważne daty dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin główny:

Język polski – 23 maja 2023r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut

Matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  – wydłużenie do 150 minut

Język obcy nowożytny – 25 maja 2023r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Termin dodatkowy:

Język polski – 12 czerwca 2023r. (poniedziałek) – godz. 9:00

Matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym – 6 lipca  2023 r.

UWAGA:

Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Nasi uczniowie uczący się języka angielskiego i niemieckiego, wybierają spośród tych dwóch języków.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

 Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne.

Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności.

 Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się:

www.cke.gov.pl

Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał na egzaminie z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: http://wyniki.edu.pl

Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu Dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2023 roku od godziny 10.00.

Do ZIU można się zalogować również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r.

Termin wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 6 lipca 2023 r.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.