Słowo o przemocy w rodzinie dla osób poszukujących pomocy…

 Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Przemoc w rodzinie należy rozumieć jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działania lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność,
w tym seksualną, powodującą szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

CZY WIESZ, ŻE

ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (art. 207 Kodeksu Karnego).

PAMIĘTAJ, ŻE

popychanie, uderzenie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie, uszkodzenie ciała, izolacja, wyzwiska, ośmieszanie, groźby, kontrolowanie, ograniczenie kontaktów, krytykowanie, poniżanie, demoralizacja, ciągłe niepokojenie, zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych, niszczenie/uszkodzenie mienia, zabór/przywłaszczenie mienia, groźba karalna/znieważenie, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych, inne działania na szkodę najbliższych – to coś więcej niż kłótnia, nieporozumienia czy konflikty małżeńskie. Choć przez wiele lat traktowane jako sprawa prywatna, bicie, wykorzystywanie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem podlegającym karze tak samo jak przemoc wobec obcych osób.

Pamiętaj, że jest to przestępstwo ścigane z urzędu! Policja ma obowiązek interweniować zawsze, gdy zachodzi podejrzenie takiego czynu, a w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie jest zobowiązana wdrożyć procedurę interwencji „Niebieska Karta”.

Wraz z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, od 30 listopada 2020 roku obowiązują nowe uregulowania prawne policjant ma prawo wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Przepisy pozwalają na skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem przemocy w rodzinie
i osobami stosującymi przemoc wobec najbliższych tj. natychmiastową izolacje sprawcy od ofiary.

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !!!

Możesz zmienić swoje życie zgłoś się do ludzi, instytucji, organizacji MOGĄCYCH CI POMÓC
w ZMIANIE ZRÓB TO DLA SIEBIE I SWOJEJ RODZINY

Na terenie Gminy Tuchów i Powiatu Tarnowskiego są to:

Policja 997,  CPR – 112

 – Staż pożarna 998

 – Pogotowie 999

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie

 Zespół Interdyscyplinarny
ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów tel. 14 6525489, 14 6510169

Komisariat Policji w Tuchowie
ul. Kopernika 4, 33-170 Tuchów,  tel. 47 8312380

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

ul. Rynek 1, Ratusz pokój nr 5 tel. 14 6525 176 wew. 18

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie

ul. Dąbrowskiego 27, 33-170 Tarnów tel. 14 6222731 do 33

Komenda Miejska Policji ul. Traugutta 4, 33-100 Tarnów tel. 47 8311222

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów tel. 14 6215683

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801-1200-02

Ośrodek Psychoterapii w Tuchowie
ul. Kolejowa 8,  tel. 14 6870400

Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzone przez Fundacje Hetmana Jana Tarnowskiego

– Dyżur osób pierwszego kontaktu; Tuchów ul. Jana Pawła II 4

Poniedziałek: 9.00-13.00, tel. 513066341

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Wojniczu
ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz  tel. 512259253

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1, 33-100 Tarnów tel.  14 6553636

Korzyści, jakie możesz osiągnąć:

– polepszenie relacji w rodzinie,

 – poszerzenie świadomości,

– rozwój samoświadomości emocjonalnej,

– zdobycie umiejętności rozpoznawania nazywania uczuć i ich wyrażania.

Jeśli stosujesz przemoc…….

Przemoc w rodzinie nie kończy się sama, to od ciebie
zależy, czy zostanie przerwana!

Powiedz Przemocy Stop!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie  realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy oraz program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Masz problem z kontrolowaniem swoich emocji?

Zdarza ci się poniżać, upokarzać, ranić innych?

Bywa, że reagujesz agresją, złością?

Chcesz zmienić swoje zachowanie wobec rodziny?

Przyjdź nie Czekaj!

Szczegółowych informacji udziela:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie ul. Jana Pawła II 4 tel. 146525489,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Urszulańska 19

tel. 14 621 56 83, wew. 18

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu

ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz tel. 512259253

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.